free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeUncategorizedสหภาพยุโรปถอนการอนุญาตสาร ipconazoleซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

สหภาพยุโรปถอนการอนุญาตสาร ipconazoleซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

Featured Image by emersonbegnini under Pixabay license

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2023/939 ว่าด้วย การถอนการอนุญาตสาร ipconazole เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L 125/19 โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

    1. เนื่องจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Agency) ยังมีข้อกังวลต่อผลกระทบจากการใช้สาร ipconazole ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะความเสี่ยงในระยะยาวสำหรับนกที่กินเมล็ดพืชเป็นอาหาร (granivorous birds) รวมถึงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงพบว่า สาร ipconazole มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สารพิษต่อการสืบพันธุ์ ประเภท 1B  คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรถอนการอนุญาตให้ใช้สาร  ipconazole ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และกำหนดให้ประเทศสมาชิกฯ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าว ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และสามารถยื่นขอขยายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านได้ โดยไม่เกินวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เว้นแต่จะมีการยื่นขอให้พิจารณาต่ออายุการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง

    2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0939