free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeUncategorizedสหภาพยุโรปเปิดตัวเว็บพอร์ทัลใหม่ Access2Markets เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สหภาพยุโรปเปิดตัวเว็บพอร์ทัลใหม่ Access2Markets เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

“Access2Markets” เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูลการค้าสำหรับ การนำเข้า-ส่งออกแบบครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะ SMEs สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากความตกลงการค้าที่ทาง สหภาพยุโรปได้จัดทำสำเร็จแล้วกับ 70 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกและที่ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ง่ายต่อผู้ใช้งาน (user-friendly) เพียงใ่ส่ชื่อสินค้าหรือพิกัดศุลกากร (HS code) ชื่อ ประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ระบบจะแสดงขั้นตอนและพิธีการที่ ต้องปฏิบัติตามแบบทีละขั้น (step-by-step) เข้าใจง่าย และผู้ประกอบการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

Access2Markets ยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าและบริการ ข้อมูลอัตราภาษีอากร กฎระเบียบ สหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลสำหรับติดต่อด้านพิธีการ ศุลกากรหรือหน่วยงานภาครัฐในแต่ละประเทศ จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการทั้งในสหภาพยุโรปและประเทศที่สาม ช่วยกระตุ้นการไหล เวียนของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ทั่วโลกกำลังเร่งให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์โควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการไทยก็สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บพอร์ทัลนี้ ในการค้าหาข้อมูลที่จำเป็นในการส่งออก/นำเข้าสินค้ากับสหภาพยุโรปได้ เช่นกัน ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ได้ศึกษาตลาดในประเทศอื่นๆ หรือเปิดตลาดสินค้าใหม่ที่มีโอกาสส่งออกไปสหภาพยุโรป