free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeUncategorizedนโยบายเกษตรร่วมต่อการบริหารจัดการที่ดินเกษตรอย่างยั่งยืนของสหภาพยุโรป

นโยบายเกษตรร่วมต่อการบริหารจัดการที่ดินเกษตรอย่างยั่งยืนของสหภาพยุโรป

Featured Image by Dan Meyers on Unsplash

การบริหารจัดการที่ดินเกษตรอย่างยั่งยืน (Sustainable Agriculture Land Management) เป็นวิธีการ/แนวทางในการปรับตัว/สร้างความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายใต้สภาพภูมิอากาศหรือเขตนิเวศเกษตรที่แตกต่างกัน อาทิ การจัดการธาตุอาหาร การอนุรักษ์น้ำและดิน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ระบบวนเกษตร การจัดการในการไถพรวนดิน การฟื้นฟูที่ดิน และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการรับรองผลผลิตทางการเกษตรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่การเกษตร ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม รวมทั้งเป็นการช่วยเกษตรกรในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ