free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeUncategorizedยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป

ยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป

Featured Image by Akil Mazumder from Pexels

สหภาพยุโรปได้ออกยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ (The new EU Strategy on Adaptation to Climate Change) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นแนวทางการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป