free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeUncategorizedตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชในสหภาพยุโรป

ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชในสหภาพยุโรป

Featured Image by Karolina Grabowska under Pexels license

อาหารโปรตีนจากพืชที่เป็นที่นิยมในสหภาพยุโรปมี 2 รูปแบบ คือ

  1. เนื้อสัตว์ทดแทน อาทิ แฮมเบอร์เกอร์ ไส้กรอก ตลาดหลักในสหภาพยุโรป **มีมูลค่าการนำเข้าสูง–สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส **มีปริมาณการบริโภคต่อคนสูง–นอร์เวย์ สวีเดน ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก สหราชอาณาจักร
  2. นมทดแทน อาทิ นมถั่วเหลือง (แต่ปัจจุบันมีการนำเข้าพืชอื่นเพื่อผลิตนมทดแทน เช่น อัลมอนด์ ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด) ตลาดหลักในสหภาพยุโรป คือ ฝรั่งเศสและสเปน

ในอนาคตต้องโลกจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนารสชาติ เนื้อสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการ เน้นความเป็นธรรมชาติ และปรุงแต่งน้อย ให้สามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้จริง เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย และลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อย่างไรก็ตาม ตลาดอาหารโปรตีนจากพืชมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของตลาดอีกมากมาย รวมถึงมีกฎระเบียบและมาตรฐานที่ควรศึกษาก่อนจะพิจารณาการเข้าสู่ตลาดอาหารชนิดนี้ในสหภาพยุโรปต่อไป