free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeUncategorizedนโยบายเกษตรร่วมต่อความยั่งยืนของภาคการเกษตรสหภาพยุโรป

นโยบายเกษตรร่วมต่อความยั่งยืนของภาคการเกษตรสหภาพยุโรป

Featured Image by Markus Spiske on Unsplash

นโยบายเกษตรร่วม (Common Agriculture Policy : CAP) เป็นนโยบายสำคัญในการกำหนดทิศทางการเกษตรสหภาพยุโรป โดยตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

CAP จะเน้นความสำคัญด้านความยั่งยืนทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจควบคู่กันไป ซึ่งจะผลักดันให้สหภาพยุโรปก้าวเข้าสู่การมีระบบอาหารที่ยั่งยืน ปลอดภัย และมีความยุติธรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก